Taeyoung publication

From Crop Genomics Lab.
Revision as of 01:22, 12 November 2014 by Alima90 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
  1. Moon Young Kim, Yang Jae Kang, Taeyoung Lee and Suk-Ha Lee (2013) Divergence of Flowering-Related Genes in Three Legume Species The Plant Genome Volume 6 doi: 10.3835/plantgenome2013.03.0008, 2013. 10. 7
  2. Sue K. Kim, Taeyoung Lee, Yang Jae Kang, Won Joo Hwang, Kil Hyun Kim, Jung-Kyung Moon, Moon Young Kim, Suk-Ha Lee (2014) Genome-wide comparative analysis of flowering genes between Arabidopsis and mungbean, Genes & Genomics DOI 10.1007/s13258-014-0215-8
  3. Sang-Hwa Lee, Yasuhito Sakuraba, Taeyoung Lee, Kyu-Won Kim, Gynheung An, Han Yong Lee and Nam-Chon Paek (2014) Mutation of Oryza sativa CORONATINE INSENSITIVE 1b (OsCOI1b) delays leaf senescence, Journal of Integrative Plant Biology DOI: 10.1111/jipb.12276, 2014. 9. 30
  4. Genome sequence of mungbean and insights into evolution within Vigna species, Nature commuications - Yang Jae Kang, Sue Kim, Moon Young Kim, Puji Lestari, Kil Hyun Kim, Bo-Keun Ha, Tae Hwan Jun, Won Joo Hwang, Taeyoung Lee, Jayern Lee, Sangrea Shim, Min Young Yoon, Young Eun Jang, Kwang Soo Han, Puntaree Taeprayoon, Na Yoon, Prakit Somta, Patcharin Tanya, Kwang Soo Kim, Jae-Gyun Gwag, Jung-Kyung Moon, Yeong-Ho Lee, Beom-Seok Park, Aureliano Bombarely, Jeff Doyle, Scott Jackson, Roland Schafleitner, Peerasak Srinives, Rajeev Varshney, and Suk-Ha Lee